سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سلام  درج شکلک
Smack Down VS Raw 2008
کشتی کج، ورزشی است که از ادغام بوکس و کشتی به وجود آمده و افراد برخلاف ورزشهای دیگر که تنها باید با چند عضله از بدنشان سروکار داشته باشند باید مهارتهای دیگری از جمله کار کردن صحیح و به سرعت با پا و دست و تفکر و انتخاب ضربات و پرشها و بدلها را کسب کنند. اما با کمی تفکر میتوان پیبرد که همهی ضرباتی که در کشتی کج زده میشود مخلوطی از ضربههای قدرتی است اما انجام بعضی از آنها با همکاری فرد دیگر میسر است. البته علت آن هم دو برابر کردن شوق و هیجان این رشته است. در سال 2002 فدراسیون کشتی کج نام خود را از WWF به WWE تغییر داد. شاخههای WWE را میتوان به چهار دستهی بزرگ یعنی Smack Down, Raw, Ecw, WCW تقسیم کرد. اما حالا میپردازیم به سوپر استارهای این چهار شاخه که البته در زمان WWE رشتهی WCW از رشتهها جدا شد و از بین رفت.
Smack Down: بیشتر افراد قوی که تمایل به زد و خورد با بهترینها را دارند وارد این رشته میشوند و مشخصههای آن نوشته ی آبی و رینگهای دارای کشهای آبی یا اغلب سفید است که از جملهی این رینگها زمینهای Armageddon و خود زمین Smack Down است. این شاخه دارای سوپر استارهای قدرتمند قدیمی و بزرگی همانند Kane (یک سال است که از Raw وارد Smack Down شده است) Rey Mysterio که با وجود قد و قامت کوچکش از پس بسیاری از افراد برمیآید و Ric Flayer, Batista, Edge را میتوان نام برد. اما فکر نکنید که کسی از قلم افتاده است، بله یکی از بزرگترین قهرمانان چهار شاخهی WWE که از زمان جوانی وارد این رشته شده و طرفداران زیادی دارد Undertaker با قدی حدود 210 سانتیمتر که هنوز بیهمتاست میباشد. گفتنی است که Undertaker برادر ناتنی Kane است.
Raw: شاخهی پرطرفدار دیگر WWE است که دارای سوپراستارهای اصولاً سریع و متفاوت است. از جملهی این سوپراستارها Tripleh قدرتمند و یار دیرینهاش که آن را به عنوان برادر خویش خوانده است یعنی Shawn Michaels و John Cena که آقای دکتر نیز گفته میشود زیرا دارای دکترای اقتصاد است وJeffh Hardy, Bobby Lashley, Randy Orton میباشند. از جمله زمینهای این رشته Back Lash, Raw, Unforgiven را میتوان نام برد.
ECW: سومین رشته است و افراد محدودی در این رشته فعال میباشند که البته در حد خود قدرتمند هستند. از جملهی آنها Sabu, Tommy Dreamer, Cm Punk را میتوان نام برد.
اما آخرین رشته که در زمان WWF حرف اول را در میان رقبا میزد یعنی WCW دارای سوپراستارهای بسیار قدرتمند مانند Bert Hart چند تن از معروفترین و قدرتمندترین سوپراستارها یعنی Hulk Hugan, The Rock, Steve Austin, Brock Lashar و اسطورهی WWF یعنی Big Goldberg که در یک دوره بین سالهای 2002 تا 2004 با شکست دادن رقیبان قدرتمندی همچون Brock Lasnar, Under taker و در آخر Triple H کمربند سنگین وزن جهان را نصیب خود کرد. بعد از این توضیحات مختصر میرویم سراغ بازی کشتی کج 2008
قوانین و انواع بازیها (به طور مختصر): Exhibition
1- قانون K.O که در بسیاری از مسابقات از جمله First Blood کاربرد دارد که در این قانون اگر یکی از اعضای حریف آسیب جدی ببیند از آن استفاده میکنند که البته در بسیاری از مسابقات این قانون بیاثر است. لازم به ذکر است که هنگامی که یک مسابقه دارای قوانین برای بازی و برد است یا انجام قوانین مخصوص به برد همانند مسابقهی Last Man Standing زمانی که حریف نقش بر زمین است داور تا 10 میشمارد و پس از تمام شدن شمارش، حریف K.O میشود.
2- قانون Give Up: این قانون کاربرد به سزایی در بسیاری از مسابقات دارد، حریف ناحیهای خارجی از طرف مقابل را طوری میگیرد که شروع به زجر کشیدن میکند و زمانی که دیگر طاقت خود را از دست داد با حرکت سه بار یا بیشتر دست یا سر، خود را تسلیم و مسابقه را واگذار میکند.
3- قانون Rope Break: این قانون منع کنندهی بسیاری از کارهاست و بستگی به تماس حریف با کشهای رینگ دارد و زمانی که فرد در حال Give Up یا Pinfall باشد با تماس با کشهای رینگ، داور این قانون را اعلام و حریف موظف است که حریف را رها کند در غیر این صورت داور اعلام قانون DQ و باخت میکند(بعد از شمارش تا 5).
4- قانون DQ: هر کاری مخالف قوانین مسابقه را شامل میشود اعم از زدن داور و یا زدن با سلاح سرد مثل میز یا صندلی چوبی. اما در مسابقاتی که داور، DQ را Off اعلام کند افراد مجاز به هر کاری هستند.
5- Ring Out Count: زمانی که بدن حریف یا هر دو حریف در حدود دو سوم از رینگ خارج باشد داور شروع به شمردن تا 10 میکند که تا اتمام شمارش هرکدام از حریفان یا هر دو اگر بیرون باشند بازنده اعلام میشوند. قوانین دیگری نیز وجود دارند ولی چون در بازی مطرح نیستند نیازی به طرح آن نیست.
انواع مسابقات البته باز هم به طور مختصر:
Buried Alive Match: خالق اینگونه مسابقات Undertaker است که در همهی آنها حضور داشته و آنها را برده است. یک مبارزهی دیدنی و خشن و در عین حال خطرناک. در این مسابقه در محدودهی ابتدایی ورزشگاه یک قبر قرار میدهند که باید حریف را بیرون کشید و وارد قبر کرد.
First Blood: از هرچه میتوانید استفاده کنید تا زمانی که اولین قطرهی خون از بدن او خارج شود و داور او را بازنده اعلام کند.
Hardcore Match: یکی از خشنترین مسابقات که به دلیل بیرحمی در آن هر چند سال یک بار بین یک یا چند سوپراستار به صورت رو در رو رخ میدهد که در آن از بدترین ضربات میتوان استفاده کرد بدون هیچ محدودیتی تا حریف Pinfall شود.                                                        
Hell In Cell: در آن قانون DQ وجود ندارد. در اطراف رینگ، قفسی فلزی وجود دارد، میتوانید از قفس بیرون بالای آن رفته و حریفان را به پایین پرتاب کنید و آن را Pinfall کنید.
Ironman: به سوپراستار ما 10 یا 15 یا 20 دقیقه زمان داده میشود و هر که در این زمان برد بیشتری را نصیب خود کرد برنده است. قوانین DQ اصولاً وجود ندارد.
Ladder: یک کمربند بالای رینگ با یک زنجیر بسته میشود، پس از زدوخورد پله را زیر کمربند تنظیم کرده و از آن بالا بروید و کمربند را تصاحب کنید.
Last Man Standing: قوانین DQ یا Give Up یا Pinfall وجود ندارد. با هرچه خواستید حریفتان را زده و آن را تا شمارش 10 بیهوش کنید.
Normal Submission: با قانون Give Up میتوان در زمان معینی حریف را شکست داد.
Table: هرطور که میشود حریف را بزنید و در آخر با شکستن یک میز چوبی روی او (انداختنش روی میز یا زدن Finisher روی میز) کارش را بسازید.
TLC: همانند Hardcore است و نیازی به توضیح ندارد که البته همراه با یک پلهی آهنی هم هست.
Steel Cage: در یک رینگ محاصره، در قفس خواهید بود. سه روش برای برد وجود دارد.
1- میتوان با فعال کردن گزینهی Pin And Give UP حریف را برد.
2- با فعال کردن گزینهی Escape From Coge Door و با کوبیدن حریفتان به زمین کنار در قفس، در را باز و از قفس خارج میشوید.
3- با یک Finisher قوی، حریف را خوابانده و از قفس بالا بروید اما از روش Pinfall هم میتوان استفاده کرد اما در واقعیت تمام روشها در یک زمان وجود دارند.
Parking Lot Brawl: به ندرت این مسابقات انجام میشود. مسابقه در پارکینگ اتومبیلهاست. حریف را به ماشینها کوبیده تا حرکات زیبایی ببینید و آن را با Pinfall ببرید.
ECW Extreme Rules: یکی از مسابقات مخصوص ECW است. از زیر رینگ هرچه میخواهید بردارید و با آن به حریفتان ضربه بزنید و آن را با Pinfall ببرید.
Elimination Match: یک مسابقهی معمولی با این تفاوت که اگر بازی به صورت Tag یا به بالا باشد با بردن یک سوپراستار یارهای آن سوپراستار در رینگ مانده و باید آنها را هم ببرید.
نکتهی مهم: مسابقاتی که ذکر شد میتوانند به صورت دو نفری Tag یا سه نفری Triple یا Armageddon باشند.
Money In The Bank: یکی از مسابقات پرطرفدار میباشد. یک کیف همانند Ladder در بالا آویزان میشود و در آن 6 سوپراستار حضور دارند. افراد تمام سعی خود را میکنند تا کیف را تصاحب کنند و هیچ رحمی هم در آن وجود ندارد.
Hand Leap: که تعداد سوپراستارهای رو در رو عبارتند از 1 به 2 و 2 به 3.
Royal Rumble: بین 10 یا 20 یا 30 سوپراستار صورت میگیرد و هدف بیرون کردن حریفان از رینگ است و نفر آخر در رینگ برنده است.
اما منوی اصلی بازی
1- Play Now: یک مسابقهی معمولی را آغاز میکنید.
2- Exhibition: انواع و اشکال مسابقات را انتخاب کنید.
3- Game Modes: که خود شامل چهار بخش است- 24/7 Mode که همان مسابقات فصلی است.
Tournament Modes: میتوانید اقسام دیگر مسابقات یعنی King of The Ring و Beat The Oclock کمربندهای مختلف را نصیب خود کنید و Quick Play مسابقاتی دیگر که معمولی هستند انجام دهید. گزینههای بعد نیازی به توضیح ندارند.
Hall of Fame: افراد قفل شده را با جنگیدن با آنها باز و خریداری کنید.
Shop: افراد و آیکونهایی را خریداری میکنید.
4- Create Modes: مربوط به ساختن گروه، سوپراستار، حرکتهای سوپراستار، حرکات ورودی به رینگ و کمربند.
5- Options: تنظیمهای بازی را مشخص میکند.
در پایان بد نیست بدانید که شعار فدراسیون WWE چنین است"Don’t Try This At Home For School" یعنی این اعمال را در خانه و مدرسه انجام ندهید


برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام:  i (7) (1).jpg
نمایش ها: 6
حجم:  4.8 کیلو بایت  برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام:  oukh.JPG
نمایش ها: 5
حجم:  15.9 کیلو بایت  برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام:  i (19) (2).jpg
نمایش ها: 9
حجم:  5.4 کیلو بایت  برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام:  i (1) (3).jpg
نمایش ها: 10
حجم:  5.8 کیلو بایت  برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام:  i (63).jpg
نمایش ها: 7
حجم:  6.4 کیلو بایت  
                                                                       

+ نوشته شده در  شنبه 87/6/2ساعت 3:25 عصر  توسط ehsan saberian |  نظر
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
ehsan saberian
این وبلاگ مخصوص نقدوبررسی پیشنمایش و کدورمز بازی ها می باشد

پیوندهای روزانه
رمزمره نویسی [354]
بازی [374]
[آرشیو(2)]
نوشته های پیشین
رمزبازی gta ivبرایxbox360
رمزبازیgta5برایps2
رمز بازی need for speed carbon برای ps2
رمز بازی:GUITAR HERO 2 برای xbox360
رمزGTA IV برای PS3
رمز بازی:LOST PLANET برای xbox360
رمز بازی سیمز ۲ برای ps2
رمز های بازی GTA:vice city stories برای ps2
مقایسه ps3 و xbox360
خنده دار
معرفی mafia2
نقد بازی Rule of Rose
نقد و نگاهی به بازی Smack Down VS Raw 2008
نقد بازی MASS effect
نقد بازی gta iv
نقد بازی Final Fantasy XII
نقد بازی Kane & Lynch
نقد بازی استراتژی Caesar Iv
نقد بازیBrothers In Arms
نقد بازیresitance Fall Of Man
نقد بازی Darkness
نقد بازی Bully
نقد Assassins Creed
نقد hitman blood money
نقد و بررسی بازی GTA 5 : San Andreas
نقد بازی Prince of Persia: The Two Thrones
نقد و بررسی بازی Call Of Duty 4
نقد بازی The Elder Scrolls IV: Oblivion
نقد و برسی بازی tmnt
نقد کوتاه F.E.A.R:Extraction Point
نقد بازی Company of Heroes
نقد بازی Medal Of Honor Airborne
نقد بازی Half-Life 2: Episode One
نقد بازی Jade Empire: Special Edition
نقد Dark Messiah of Might & Magic
نقد و بررسی بازی Tom Clancys Rainbow Six: Vegas 2
نقد بازی Scarface : The World is Yours
نقد بازی Pro Evolution Soccer 2008
نقد بازی S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
مقایسه Prince of Persian وGod of War
نقد و بررسی بازی Command & Conquer 3: Tiberium Wars
نقد و بررسی بازی Turning Point: Fall of Liberty
نقد و بررسی بازی doom 3
نقد و بررسی بازی crysis
نقد بازی devil may cry 4
نقد بازی nfs:carbon
نقد بازی Lost Planet
نقد و بررسی Call Of Duty 4
نقد و بررسی بازی Resident Evil 4
بازی های برتر Xbox 360 و Ps3
نقد بازی Ghost Recon
نقد بازی God of War2
نقد بازی god hand
نقد بازی Gears of War
نقد بازی driver4
نقد بازی the god father
نقد و بررسی بازی need for speed pro street
نقد بازی Okami
نقد و بررسی ‌BaterField:Bad Company
نقد و بررسی بازی Race Driver GRID
نقد بازی mercenaries2:world in flames
نقد بازی spider man 3
نقد بازی sims3
نقد و بررسی بازی Uncharted Drakes Fortune
نقد بازی Resident Evil5
نقد و داستان بازی Prince OF Persia 4
پیشنمایش بازی Legendary
کشتی کج باز ها کلیک کنند
ماشین های جدید
نقد بازی fallout 3
call of duty modern warfar 2 پیشنمایش بازی
نقد بازی FAR CRY 2
نقد بازی Assassin's Creed 2
آرشیو موضوعی
بازی .

439056: کل بازدیدها -

26: بازدیدهای امروز -

57: بازدیدهای دیروز -

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM